RPH BM


RANCANGAN PENGAJARAN MAKRO
Mata Pelajaran        : Bahasa Melayu
Darjah                      : 4 H
Bilangan Pelajar      : 45 orang
Tarikh                       : 21 Oktober 2011 ( Jumaat )
Masa                         : 11.50 – 12.20 petang ( 30 minit )
Tajuk                        : Salam Merdeka
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat;
            i )  membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk.
            ii ) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan.
Nilai                           : cinta kepada negara, berkeyakinan diri, berterima kasih, bekerjasama, bersyukur.
KBKK                       : Memahami, menjana idea, menyelesaikan masalah
Pengetahuan sedia ada : Murid pernah menyertai aktiviti membersihkan kelas dan  
                                          kawasan sekolah.
Alat Bantu Mengajar    : Jalur Gemilang, kertas mahjong, gambar, pen marker

 PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN :
Langkah /
lsi pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Catatan
Set Induksi
1.      Guru mengedarkan bendera Malaysia (Jalur Gemilang) kepada murid-murid.
2.      Guru meminta seorang tampil ke depan untuk menunjukkan cara mengibar Jalur Gemilang sambil melaung  “Merdeka”.
3.      Guru memberi arahan kepada murid untuk memulakan aktiviti tersebut.
4.      Guru menyoal soalan kepada murid.
a)      Bila Hari Kemerdekaan?
b)      Apakah persiapan yang akan dijalankan di sekolah kita?

Nilai Muni:
Cinta kepada negara
Langkah 1
1.      Guru menampalkan gambar dan meminta murid melihat gambar dengan teliti.
2.      Guru meminta murid-murid menyenaraikan kata kerja atau aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam gambar yang dipaparkan . Misalnya, menuyusun pasu bunga, menyapu sampah, menyusun kerusi dan lain-lain lagi.
KBKK: Memahami
    Langkah 2
  1. Guru meminta murid-murid memerhati gambar yang dipaparkan mengikut nombor satu persatu.
  2. Murid-murid menjawab soalan-soalan yang ditujukan oleh guru, contohnya:
i.                    Guru : Apakah yang mereka sedang lakukan?
Murid : membersihkan dewan / menghiasai dewan dan sebagainya.
ii.                  Guru : Dimanakah mereka melakukan ativiti tersebut ?
Murid : Di dalam dewan / di  atas pentas
iii.                Guru : Mengapakah mereka mengadakan aktiviti membersihkan dewan / perhiasan?
            Murid : Untuk menyambut hari  
                         Kemerdekaan negara kita.
  1. Guru meminta murid-murid membina ayat tunggal atau ayat majmuk berdasarkan gambar yang bernombor.
  2. Murid-murid membina ayat secara spontan. Contoh, Faris dan Jian Teng mengangkat dan menyusun pasu bunga di atas pentas.
  3. Guru membimbing murid-murid membetulkan ayat sekiranya terdapat kesilapan penggunaan bahasa.
  4. Guru meminta semua murid mengulangi ayat yang telah dibetulkan atau ayat yang dibuat oleh rakan mereka.
  5. Guru memuji murid yang menampilkan diri untuk membina ayat.
  6. Guru memberi ganjaran kepada murid yang berjaya membina ayat .KBKK:
Menjana Idea
Nilai Murni:
Berkeyakinan Diri
Langkah 3
1.      Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan.
2.      Guru mengagihkan gambar bernombor kepada setiap kumpulan.
3.      Guru meminta murid-murid membincang dalam kumpulan masing-masing.
4.      Guru meminta murid-murid menulis jawapan dalam kertas mahjong.
5.      Guru mengarahkan kumpulan yang paling cepat siap tampil ke hadapan untuk membentangkan hasil kerja mereka.

KBKK:
Menyelesaikan masalah
Penutup
1.      Guru mengucapkan terima kasih kepada kumpulan  yang terbaik dalam pembentangan.
2.      Guru memberi latihan tambahan kepada murid supaya  murid akan mengukuhan pelajaran  topik yang diajar pada hari ini.
3.      Guru berterima kasih kepada murid-murid kerana bekerjasama dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
Nilai murni:
Berterima kasih/ Bekerjasama
REFLEKSI PENGAJARAN
KEKUATAN
Kelebihan dan kekuatan yang dapat dikesan dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran ialah hasil pembelajaran yang dipilih sesuai  kerana murid-murid telah mempunyai pengetahuan sedia ada mengenai aktiviti membersihkan kelas. Isi pengajaran berkait rapat dengan pengalaman dan pengetahuan murid-murid. Gambar yang dipaparkan adalah sesuai dengan tahap kebolehan murid dan mengikuti sukatan pelajaran tahun 4. Melalui gambar yang bernombor, murid-murid boleh membina ayat dengan teratur dan tidak menyeleweng serta memenuhi maksud gambar.  Setiap murid telah diberi sekeping gambar yang berkenaan untuk membina ayat berpandukan gambar yang diberi untuk menyiapkan latihan secara individu. Ia dapat membantu guru menilai dan memastikan tahap pencapaian murid-murid. Penilaian sebegini amat penting untuk guru menyedari dan memahami kekuatan dan kelemahan teknik pengajaran dan pembelajaran yang dipilih. Dengan ini, seseorang guru akan berusaha mencari ikhtiar untuk mengatasi kelemahan atau membuat penambahbaikan dengan menyedia dan seterusnya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan sempurna dan berkesan. Hampir keseluruhan murid dapat menyiapkan latihan yang diberikan dengan betul. Guru kerap memuji dan meminta murid-murid memberi tepukan kepada murid-murid yang berjaya membina ayat, ini telah meransang dan mendorong  murid tersebut dan murid-murid lain menampilkan diri untuk mencuba dan          melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Murid dapat memberi respon dengan tepat terhadap arahan dan soalan-soalan yang dikemukakanoleh guru. Masa P&P digunakan secara optimum. Semua murid berinterasi secara aktif dalam pelbagai hala, seperti murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan.
Suara yang lantang juga sangat penting, kerana ia akan memudahkan murid mendengar seterusnya membantu pemahaman murid terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Selain itu, kelantangan suara menunjukkan ketegasan dalam menyampaikan sesuatu. Hal ini kemusian akan memberi kesan kepada tumpuan dan fokus murid. Murid akan lebih tertumpu kepada penyampaian isi pelajaran tanpa menghiraukan gangguan-gangguan lain. ketegasan dalam menyampaikan pelajaranjuga akan membuatkan murid lebih hormat kepada guru.

Kejelasan memberikan arahan juga merupakan kekuatan yang dikenalpasti dalam penyampaian pelajaran. Kejelasan penyampaian memainkan peranan dalam kefahaman murid. Hal ini sangat berkaitan dengan tindakan susulan murid. Arahan yang diberi jelas, memudahkan murid faham, seterusnya melakukan tugas mengikut arahan dan panduan yang diberikan. Tindakan susulan oleh murid yang tepat menunjukkan kefahaman murid terhadap penyampaian guru berkenaan isi pelajaran.
           
KELEMAHAN
Kelemahan dan kekurangan yang dikenalpasti dalam pelaksanaan tugasan P&P ialah ruangan untuk menjalankan aktiviti perbincangan adalah terhad kerana bilangan murid yang begitu banyak iaitu 45 orang. Gambar yang ditampalkan pada papan hitam tidak cukup besar saiznya, sebilangan murid tidak dapat memerhatinya dengan jelas dan susah menumpukan perhatian terutamanya murid-murid yang duduk dibelakang kelas. Saya tidak dapat menggunakan “power-point” untuk menayangkan suasana ketika menyambut Hari Kemerdekaan dan gambar yang disediakan kerana kekurangan kemudahan berkaitan. Bilik tayangan  yang sedia ada di sekolah saya hanya untuk P&P Sains dan Matematik mengikut jadual yang disediakan oleh pihak sekolah. Hasil kerja murid-murid semasa perbincangan kumpulan tidak ditampalkan untuk rujukan kumpulan lain. Sebilangan kecil murid masih tidak dapat menulis jawapan pada kertas mahjong dengan betul dan kemas. Masih ada segelintir murid yang  tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan secara aktif. Latihan yang diberikan tidak mengikut keupayaan murid iaitu semuanya sama. Guru tidak mengamalkan aktiviti pemulihan dan pengkayaan.

CARA MENGATASI
Setiap kelamahan dan kekurangan yang dikesan memerlukan penambah baikan bagi meningkatkan kualiti pengajaran pada masa akan datang. Berdasarkan kelemahan dan kekurangan dalam tugasan P&P, penambah baikan yang perlu dilakukan ialah guru boleh menjalankan aktiviti  di dewan sekolah, sebab ruangan dewan sekolah lebih besar dan selesa. Di sana mempunyai bendera Malaysia, guru boleh terus membuat penjelasan. Selain itu, guru boleh menggunakan projektor untuk menayangkan gambar berkenaan, cara ini lebih menarik minat murid, serta dapat memerhati gambar dengan jelas. Saiz gambar yang ditampalkan pada papan hitam perlulah cukup besar supaya setiap murid dapat memerhatinya dengan jelas. Sepatutnya, guru harus mengikhtiar untuk mendapatkan kemudahan ICT daripada pihak sekolah seperti, meminta keizinan menggunakan dewan atau bilik ICT. Hasil kerja setiap kumpulan seharusnya dipaparkan atau ditampalkan di papan notis untuk bacaan atau rujukan semua murid. Murid-murid akan membuat perbandingan antara satu sama lain. lni secara tidak langsung akan membantu murid-murid belajar secara akses kendiri atau memeri  pandangan antara satu sama lain. Guru perlu memberi lebih banyak penjelasan dan peluang menulis kepada murid-murid  supaya menulis secara kemas dan berformat. Guru seharusnya memantau dari semasa ke semasa sewaktu perbincangan secara kumpulan dijalankan. Guru perlu memberi galakan kepada mereka yang kurang aktif dalam aktiviti perbincangan supaya tiada murid yang tercicir dari P&P. Guru sepatutnya memberi latihan mengikut tahap kebolehan murid-murid. Murid- murid tidak akan berasa tertekan semasa membuat latihan yang diberikan oleh guru sekiranya latihan tersebut adalah sesuai dan seimbang dengan tahap kebolehannya. lni akan mewujudkan keyakinan diri pada murid  tersebut agar dia tidak merasa benci atau takut terhadap P&P yang akan dijalankan seterusnya.

No comments:

Post a Comment